Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti ImunomedicA, a.s.

Tento dokument zhrňuje zásady spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti ImunomedicA, a.s. a tiež informácie o Vašich právach k týmto spracovávaným osobným údajom a o možnostiach ich uplatnenia.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť veľmi dôležitá. Nižšie sa môžete oboznámiť s informáciami o ochrane a spracovaní Vašich osobných údajov a s právami, ktoré môžete v súvislosti so spracovaním osobných údajov uplatniť.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Identifikácia správcu osobných údajov

Spoločnosť: ImunomedicA, a.s. (ďalej tiež len „Imunomedica“)

IČO: 25009508

Sídlo: Chuderov 118, 400 02 Ústí nad Labem

E-mail: info@imunomedica.cz

Spracovávané osobné údaje a ich zdroj

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. V rámci našej činnosti môže dôjsť k spracovaniu týchto Vašich osobných údajov:

 1. identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo identifikačných dokladov, údaje o zdravotnej poisťovni;
 2. údaje vypovedajúce o zdravotnom stave (vrátane údajov, ktorých spracovanie je spojené s povinnosťami vyplývajúcimi z protiepidemických opatrení), tým sa rozumejú najmä údaje o anamnéze, užívaných liekoch, vykonaných vyšetreniach, alebo nežiaducich príhodách. Vzhľadom na to, že ide o citlivé osobné údaje, sú spracovávané s náležitou starostlivosťou a je im poskytnutý vysoký štandard ochrany;
 3. kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mail, adresa, bankové spojenie;
 4. profesijno-kvalifikačné údaje, tým sa rozumejú údaje o Vašich pracovných skúsenostiach a iných skutočnostiach uvedených vo Vašom životopise alebo obdobnej dokumentácii zaslanej správcovi, v prípade, že sa uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, že ste zdravotníckym odborníkom a tieto dáta sú nevyhnutné na overenie Vašich znalostí a skúseností (napr. ak máte byť zaradený ako skúšajúci do klinických hodnotení);
 5. záznamy z bezpečnostných kamier v sídle spoločnosti;
 6. Údaje získané zo súborov cookies, v prípade, že ste navštívili niektorú z webových stránok spoločností patriacich spoločnosti Imunomedica.

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, ako subjektu údajov (napr. prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie), alebo sme ich získali z iných verejných zdrojov (napr. databáz verejne dostupných na webových stránkach), alebo od tretích osôb, ak sú tieto osoby oprávnené Vaše osobné údaje spoločnosti Imunomedica odovzdať.

Právny základ pre spracovanie a účel spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame:

a) s Vaším súhlasom so spracovaním osobných údajov – v takom prípade Vám boli informácie o spracovaní osobných údajov poskytnuté pred udelením Vášho súhlasu. V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo požiadavky týkajúce sa GDPR, obráťte sa na nás prosím prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

b) bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov – v takom prípade spracovávame Vaše osobné údaje na základe iného právneho titulu (stanoveného v čl. 6 nariadenia GDPR) ako súhlas. Môže sa jednať najmä o spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, spracovanie osobných údajov nutné pre plnenie právnej povinnosti, spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu.

Prípady, kedy sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe iného právneho titulu, ako je súhlas so spracovaním osobných údajov, sú uvedené nižšie. V nasledujúcom texte môžete nájsť situáciu, na základe ktorej ste osobné údaje spoločnosti Imunomedica poskytli, a oboznámiť sa s právnym základom, účelom a rozsahom spracovania Vašich osobných údajov.

 1. Uzatvárate alebo uzatvorili ste so spoločnosťou Imunomedica zmluvu, rokujete o jej zmene alebo ukončení?

Najmä v súvislosti s Vašou činnosťou lekára, farmaceuta či iného zdravotníckeho pracovníka alebo v súvislosti s činnosťou Vášho zamestnávateľa ako zdravotníckeho zariadenia s nami možno rokujete o uzatvorení, zmene či ukončení zmluvy alebo plníte už uzatvorenú zmluvu či prijímate plnenie z takejto zmluvy. V týchto prípadoch sú spracovávané najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje za účelom dohodnutia podmienok zmluvy či plnenia takejto zmluvy. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je v tomto prípade splnenie povinností zo zmluvy.

 1. Uchádzate sa o zamestnanie u spoločnosti Imunomedica?

V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, potom spoločnosť Imunomedica spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijno-kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Imunomedica ako správca spracováva na základe oprávneného záujmu, keďže je spracovanie vyššie uvedených osobných údajov zásadné pre posúdenie vhodnosti kandidáta pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba pre účely prijímacieho konania a vzájomnej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou.

V prípade, že budete ako uchádzač o zamestnanie v prijímacom konaní úspešný a stanete sa zamestnancom spoločnosti Imunomedica, stanú sa Vaše osobné údaje získané počas prijímacieho konania súčasťou Vášho osobného spisu, ktorý je spoločnosť Imunomedica oprávnená podľa zákonníka práce viesť o každom zamestnancovi a v ktorom budú Vaše osobné údaje uchovávané počas celej doby trvania Vášho pracovnoprávneho vzťahu. V prípade, že v prijímacom konaní nebudete úspešný, budú Vaše osobné údaje uchovávané počas trvania prijímacieho konania, maximálne však počas 6 mesiacov.

 1. Ste zamestnancom spoločnosti Imunomedica?

V prípade, že ste zamestnancom spoločnosti Imunomedica, potom spoločnosť Imunomedica spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijno-kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Imunomedica ako správca spracováva na základe plnenia povinností zo zmluvy, na základe plnenia zákonnej povinnosti, z titulu oprávneného záujmu alebo na základe súhlasu (k spracovaniu na základe súhlasu dochádza iba za predpokladu, že je zaručená jeho dobrovoľnosť a slobodnosť). O podrobnostiach tohto spracovania a súvisiacich právach sú zamestnanci samostatne informovaní v internej smernici.

 1. Ste subjektom hodnotenia v rámci klinického hodnotenia?

V prípade, že ste subjektom hodnotenia v rámci klinického hodnotenia, potom sú Vaše osobné údaje spracované z titulu oprávneného záujmu. Vzhľadom na to, že v rámci klinického hodnotenia dochádza aj k spracovaniu tzv. citlivých osobných údajov, spracovávame tieto údaje na základe čl. 9 ods. 2 písm. i), tzv. spracovanie nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, a na základe čl. 9 ods. 2 písm. j), tzv. spracovanie z titulu vedeckého výskumu. Osobné údaje o Vašom zdravotnom stave sú spracovávané s náležitou starostlivosťou a ochranou ako citlivé údaje, a to iba za účelom uskutočnenia príslušného klinického hodnotenia a po dobu nevyhnutne nutnú na naplnenie takého účelu. O podrobnostiach tohto spracovania a súvisiacich právach sú subjekty hodnotenia samostatne informované písomnou formou v rámci klinického hodnotenia.

 1. Nahlásili ste nežiaduce účinky liečivých prípravkov (vykonali ste tzv. farmakovigilančné hlásenie)?

V prípade, že ste nahlásili spoločnosti Imunomedica nežiaduce účinky a vykonali ste tak tzv. farmakovigilančné hlásenie, spracováva spoločnosť Imunomedica ako správca Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (iniciály, prípadne aj meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje, údaje o zdravotnom stave (zdravotný stav (anamnéza), užívané liečivé prípravky a údaje o nežiaducich účinkoch a iných informáciách o bezpečnosti liečivých prípravkov), prípadne iné informácie, ak sú správcovi poskytnuté. K spracovaniu týchto osobných údajov dochádza na základe plnenia zákonnej povinnosti podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 387/2007 Z.z., o liekoch v platnom znení a ďalej vyhlášky č. 228/2008 Z.z., o registrácii liečivých prípravkov. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba za účelom sledovania bezpečnosti liečivých prípravkov v rozsahu identifikačných, prípadne kontaktných údajov a citlivých údajov o zdravotnom stave, ktoré správcovi poskytnete.

V prípade, že ste lekár a Vaše hlásenie obsahovalo osobné údaje ďalších osôb (pacientov), prosím informujte príslušných pacientov o spracovaní osobných údajov v rozsahu tejto informácie o spracovaní osobných údajov.

 1. Obrátili ste sa na spoločnosť Imunomedica s otázkou ohľadom užívania, dostupnosti produktov Imunomedica alebo s inou obdobnou otázkou (tzv. medicínske otázky)?

V prípade, že ste sa na spoločnosť Imunomedica obrátili s tzv. medicínskou otázkou, spracováva spoločnosť Imunomedica ako správca Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, keďže považuje za dôležité poskytnúť Vám požadované informácie týkajúce sa liečivých prípravkov Imunomedica, najmä s ohľadom na to, že tieto informácie môžu mať vplyv na správne užívanie predmetných prípravkov, a predovšetkým tiež na Vaše zdravie. Vaše osobné údaje budú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu a iba preto, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vašu otázku. V minimálnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané najdlhšie po dobu 30 rokov.

 1. Ste účastníkom kongresu/stretnutia, ktoré organizuje alebo podporuje spoločnosť Imunomedica?

V súvislosti s Vašou činnosťou lekára, farmaceuta či iného zdravotníckeho pracovníka môžete byť pozvaný na stretnutie, ktoré organizuje alebo podporuje naša spoločnosť. V týchto prípadoch sú spracovávané Vaše identifikačné a kontaktné údaje za účelom úhrady nákladov na dopravu a ubytovanie v mieste konania kongresu a prípadne účastníckeho poplatku. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je v tomto prípade plnenie požiadaviek právnych predpisov.

 1. Ste príjemcom e-mailovej komunikácie?

Ak Vám spoločnosť Imunomedica zasiela e-mailové oznámenia, spracováva k tomuto účelu najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje (e-mailovú adresu). Spoločnosť Imunomedica ako správca je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje na tento účel na základe oprávneného záujmu, v prípade, keď ste Vy (alebo Váš zamestnávateľ) so spoločnosťou Imunomedica už skôr nadviazali obchodný vzťah. Bez spracovania osobných údajov by nebolo možné vo vzájomnej e-mailovej komunikácii pokračovať.

 1. Ste lekárom, iným zdravotníckym odborníkom alebo iným členom tímu, ktorý sa podieľa na klinickom hodnotení alebo na neintervenčnej štúdii?

V prípade, že ste lekár, iný zdravotnícky odborník alebo iný člen tímu podieľajúci sa na klinickom hodnotení alebo na neintervenčnej štúdii, spracovávame Vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou Imunomedica alebo na základe zmluvy, ktorú spoločnosť Imunomedica uzavrela s Vaším zamestnávateľom. Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a prípadne tiež profesijno-kvalifikačných osobných údajov preukazujúcich Vaše odborné znalosti alebo skúsenosti. Vaše osobné údaje sú spracovávané na účely vedenia databázy lekárov podieľajúcich sa na klinických hodnoteniach alebo na neintervenčných štúdiách a kontaktovania Vašej osoby v súvislosti s týmito aktivitami. Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracované na administratívne účely spojené s realizáciou zmluvy (napr. vyplácanie odmeny).

 1. Pohybujete sa v areáli spoločnosti Imunomedica?

Dovoľujeme si Vás informovať, že v areáli Spoločnosti je nainštalovaný kamerový systém. Kamerový systém je prevádzkovaný z dôvodov ochrany majetku spoločnosti Imunomedica, života a zdravia zamestnancov a návštevníkov, ďalej je kamerový systém využívaný na následnú detekciu pochybení v technologickom procese výroby liečivých prípravkov. Plán s vyznačením, ktoré priestory sú monitorované, je umiestnený v sídle spoločnosti Imunomedica. Kamery zaznamenávajú iba obraz, nie zvuk. Kamerové záznamy sú uchovávané v rámci časovej slučky po dobu 10 dní, potom dochádza k ich výmazu.

Osobné údaje spracovávame v rozsahu potrebnom na poskytovanie riadneho vedenia spoločnosti Imunomedica, na plnenie zákonných povinností a zabezpečenie našich vnútorných procesov. Osobné údaje sú spracované ručne aj automatizovane.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme v oblasti konkrétnych produktov alebo služieb. Môžu sem patriť naši partneri v oblasti spoločnej propagácie výrobkov – liečivých prípravkov, ktoré vyrábame a uvádzame na trh v rámci vzájomnej spolupráce, ďalej spoločnosti, s ktorými spolupracujeme pri realizácii klinických hodnotení.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj správnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej správy v prípade, že je takéto sprístupnenie vyžadované príslušnými právnymi predpismi či je to nevyhnutné na výkon našej činnosti a na uplatnenie našich práv (napr. poisťovniam).

Ak sa zúčastňujete klinického hodnotenia ako skúšajúci lekár, môžu byť Vaše osobné údaje predané tiež Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretím osobám v súvislosti s reorganizáciou, fúziou, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celou spoločnosťou Imunomedica (zahrňujúce tiež insolvenčné alebo obdobné súdne konanie).

Osobné údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu zdieľať aj s tretími osobami, ktorými sú:

 • poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, poskytovatelia daňového a právneho poradenstva, ďalší profesionálni poradcovia našej spoločnosti;
 • audítori;
 • ďalší príjemcovia podľa odôvodnených potrieb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo EÚ.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie stanoveného účelu, nevyplýva-li z právnych predpisov povinnosť spracovávať osobné údaje po inú stanovenú dobu. Pre úplnosť upozorňujeme, že v niektorých prípadoch sa môžu uplatniť špecifické lehoty (napr. doba uchovania kamerových záznamov, doba uchovania e-mailov). Osobné údaje získané na základe súhlasu sú spracovávané iba po dobu krytú poskytnutým súhlasom, najdlhšie do jeho odvolania.

Medzi kritériá používané na určenie dĺžky uchovania údajov patria: (i) doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah; (ii) existencia právnej povinnosti, (iii) prípustnosť takého uchovania vzhľadom na náš oprávnený záujem a (iv) zákonom stanovené lehoty na archiváciu a skartáciu.

Práva subjektu osobných údajov

Právne predpisy Vám vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, priznávajú ďalej uvedené práva.

Právo na prístup: Máte právo požadovať od spoločnosti Imunomedica ako správcu informáciu o tom, či sú Vaše konkrétne osobné údaje spracované, aký je účel ich spracovania, aké kategórie Vašich osobných údajov spoločnosť Imunomedica spracováva, kto je príjemcom Vašich osobných údajov, po akú dobu budú Vaše osobné údaje spracovávané a aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov máte. Spoločnosť Imunomedica ako správca má tiež povinnosť poskytnúť Vám informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje predávané do tretích krajín. Môžete tiež od spoločnosti Imunomedica ako správcu bezplatne požadovať kópiu spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu: Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu na Vašu žiadosť opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Neúplné osobné údaje máte právo kedykoľvek doplniť alebo opraviť.

Právo na výmaz: Máte právo, aby sme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje vymazali, a to za predpokladu, že je naplnený niektorý z týchto dôvodov: (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; (b) odvoláte súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie; (c) vzniesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, ak sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a neexistuje žiadny oprávnený záujem správcu, ktorý by prevážil nad Vašimi záujmami, (d) vzniesiete námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu; (e) osobné údaje sme spracovali protiprávne.

Aj v prípade, že sa preukáže, že existuje jeden z vyššie uvedených predpokladov na výmaz osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu ďalej spracovávané, ak pretrváva iný právny dôvod na ich spracovanie (napr. plnenie zákonnej povinnosti správcu).

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že (a) popierate presnosť osobných údajov – spracovanie obmedzíme na dobu potrebnú na overenie presnosti osobných údajov; (b) neexistuje právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov, ale pred výmazom osobných údajov uprednostňujete ich obmedzenie; (c) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu – spracovanie obmedzíme, kým nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevážia nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť: Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré budeme spracovávať automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo na plnenie zmluvy s Vami uzavretej, môžete požadovať ich poskytnutie v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete následne predložiť inému správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby sme si ich s iným správcom predali medzi sebou. Za spracovanie Vašich osobných údajov týmto iným správcom už spoločnosť Imunomedica nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

Právo vzniesť námietku: Proti spracovaniu Vašich osobných údajov môžete vzniesť námietku. Ak pôjde o námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme Vaše údaje spracovávať. Ak sa námietka bude týkať iného účelu, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje spracovávať, ak nepreukážeme závažné a oprávnené dôvody (a) na spracovanie, ktoré budú prevládať nad Vašimi právami a záujmami alebo (b) na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť: V prípade, že sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz); ak sú Vaše osobné údaje spracované na Slovensku (napr. účastníci klinického hodnotenia, ktoré prebieha na Slovensku), môžete sa obrátiť na dozorný úrad na Slovensku – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Viac informácií o Vašich právach je k dispozícii na vyššie uvedených internetových stránkach dozorných úradov.

Dátum poslednej revízie textu: 13.6.2022

Ing. Dušan Svoboda

riaditeľ spoločnosti